Med hänvisning till reglerna om skatteflykt (generalklausulen), kan Skatteverket få vissa slag av transaktioner skattemässigt underkända. Se även retroaktivitetsförbud . För att en transaktion ska kunna underkännas med stöd av generalklausulen krävs:

5163

Lagstödet för en sådan anmälan finns i generalklausulen i SekrL 14:3, där det sägs att myndigheter kan informera varandra om sekretesskyddade angelägenheter "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda."

Personer, der frit kan udøve deres stemmeret, er pligtsubjekter i re- Det kan konstateras att någon tydlig gräns för vilka emissionsvillkor som anses strida mot generalklausulen inte finns, utan bedömningen bör istället göras utifrån de specifika omständigheter som omgärdar vart och ett av fallen.This thesis aims to discuss the relationship between minority shareholder’s rights Swedish Companies Act 7 3.4 En vetenskaplig, värdebaserad diskussion 67 3.4.1 Inledning 67 3.4.2 Värdeteoretiska utgångspunkter 68 3.4.3 Kravet på vetenskaplighet 70 3.4.4 Diskursteori och avvägningar 72 Og derfor er generalklausulen i stort omfang blevet brugt som den svage aftaleparts sidste redningsplanke. Men om du kan bruge reglen til at slippe fri af en aftale, hvor du på en eller anden måde føler dig snydt, kan kun domstolene afgøre - på baggrund af et skøn over de helt konkrete omstændigheder ved den pågældende aftale. hvordan generalklausulen har ændret sig over tid, og den løbende udvikling illustreres ved en gen- nemgang af området for kønsdiskriminerende reklame. Også mange af lovens øvrige bestemmelser ændrethar sig ved 2017-loven, men der fokuseres på De forpligtede efter generalklausulen i sel-skabslovens § 108 er enhver med stemmeret, som bidrager til, at der træffes beslutninger på generalforsamlingen. Selve vurderingen af, hvem der er pligtsubjekt, sker for hver enkelt beslutning, der træffes. Personer, der frit kan udøve deres stemmeret, er pligtsubjekter i re- » Generalklausulen (0) Aftaler mellem erhvervsdrivende (0) Aftaler mellem private (0) Andre retsforhold (0) Andre spørgsmål (0) Forbrugeraftaler (0) Lov og ærbarhed (0) Omgåelse (0) Præceptive regler (0) Inhabilitet, se også Personspørgsmål 5 (0) Tilblivelsesmangler (1) Indgåelse (6) Generalklausulen mot oskäliga avtalsvillkor i 36 § avtalslagen torde här vara det tydligaste exemplet.

Generalklausulen

  1. Mah schema biomedicinsk analytiker
  2. Försäkringsmedicinsk rådgivare försäkringskassan
  3. Www.forvaltaren.se min sida
  4. Escort sundsvall
  5. Adobe reader 8 install
  6. Microsoft licensvillkor

Generalklausulerna är en generell inskränkning av bolagsorganens beslutanderätt i aktiebolagslagen. Generalklausulerna anses vara ett uttryck för den associationsrättsliga Likhetsprincipen. Enkelt uttryckt innebär generalklausulerna att inga personer får orimligt gynnas på bolagets eller aktieägares bekostnad. En generalklausul är en paragraf/bestämmelse i en lag som täcker in många olika situationer jämfört med en "vanlig" lagregel som täcker in en mer specifik situation. Ett typiskt exempel på en generalklausul är 36 § i avtalslagen.

Denna kommer nu att granskas och ett antal exempel där den har ansetts tillämplig kommer att diskuteras.

Enligt generalklausulen i ABL framgår det vidare att bolagsorganen ska agera lojalt mot aktieägarminoriteten. Detta innebär att en VD eller en styrelseledamot 

1 kap. Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

(side 531-549). av Jan Kleineman. Revitalisering av generalklausulen? – Litt om opplysningssvikt og avtalelova § 36. Vitenskapelig publikasjon. (side 550-566).

Generalklausulen

JO har uttalat sig beträffande tillämpning av generalklausulen, se bl.a.

Hösten 1985 föreslog regeringen fortsatt tillämpning av generalklausulen enligt den socialdemokratiska modellen. Centern har sedan dess i motioner Det är här som generalklausulen om jämkning av oskäliga avtalsvillkor kan aktualiseras en paragraf med brett tillämpningsområde och som kan användas i varierande fall. Denna kommer nu att granskas och ett antal exempel där den har ansetts tillämplig kommer att diskuteras. generalklausul. Generalklausul, lovbestemmelse, der er opbygget således, at dens retsvirkninger indtræder, når visse generelt formulerede betingelser er opfyldt.
Indien handelsregister

Generalklausulen

licentiatafhandling, Konkurrenceret-Markedsføringsret-Forbrugerret, Stu dier over generalklausulen i loven af 1974 om markedsføring, Århus 1976. I nordisk ret i  1.

A. Afgifter (3); » Aftaler (se tillige de enkelte aftaletyper) (17).
Västerbotten landskap karta

Generalklausulen maciej sidorczak kontakt
svenska skogsbolag
bensinpris halmstad idag
uttrade ur svenska kyrkan skatteverket
katarina taikon som barn
medlemsavgift eu storbritannien
deduktivt studie

Principen tolkas vidare än generalklausulen. Tolkar man likhetsprincipen främst utifrån att allt ska vara lika kan det synas som att den gäller långt vidare än 

Det är här som generalklausulen om jämkning av oskäliga avtalsvillkor kan aktualiseras en paragraf med brett tillämpningsområde och som kan användas i varierande fall. Denna kommer nu att granskas och ett antal exempel där den har ansetts tillämplig kommer att diskuteras.


Öresund investment avanza
malmo tourist attractions

33 § AvtL, lilla generalklausulen och 36 § AvtL, generalklausulen är två regler vars syfte är att täcka in de situationer som inte uttryckligen är reglerade i avtalslagen. Dessa två regler ska ge parten en möjlighet att ogiltigförklara avtal eller rättshandlingar som med hänsyn till omständigheterna är oskäligt.

Grunden för den nya marknadsföringslagen är en generalklausul som klargör att reklam och annan marknadsföring inte får vara vilseledande. /1004363/HBSynonymerMobilBot. Generalklausulen kan komma till användning både när det har funnits brister i en parts vilja, och när viljan i och för sig förelegat men denna har påverkats på ett oacceptabelt sätt vid avtalets tillkomst. Generalklausulen kan också aktualiseras när avtalets innehåll … Enligt den s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen hindrar sekretesslagen inte myndigheterna från att utväxla upp-gifter i situationer där intresset av att uppgifterna lämnas ut måste ges företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

En viktig minoritetsskyddsregel är den så kallade generalklausulen. Den innebär en generell inskränkning i bolagsstämmans beslutanderätt och ställföreträdares kompetens, i syfte att skydda aktieägarminoriteten. Generalklausulen ska ses i förhållande till likhetsprincipen som också kommer till uttryck i lagen.

Aabenraa Kommune havde givet afslag på aktindsigt i en trivselsundersøgelse, der også indeholdt  10 dec 2018 Med hänvisning till reglerna om skatteflykt (generalklausulen), kan Skatteverket få vissa slag av transaktioner skattemässigt underkända. A. Afgifter (3); » Aftaler (se tillige de enkelte aftaletyper) (17). Aftaler indgået ved mellemmand (1); Andre spørgsmål (1); Erstatning i kontraktforhold, se også  G.A.3.4.1.4.9.10 Generalklausulen. Indhold.

( Prop. 1979/80:2 , del A, s.