Åtgärder mot skatteplanering med CFC- Artikel 7.3 Undantag från CFC-beskattning enligt skattefrihet på näringsbetingade andelar kan detta resultera i att.

3345

på näringsbetingade andelar i Sverige men realisera kapitalvinster i länder med låg eller ingen beskattning. Eventuella valutakurseffekter ingår i beräkningen av kapitalvinsten.5 En konse-kvens av dessa regler är att valutakurseffekter vid avyttringar av näringsbetingade andelar vare sig är skattepliktiga eller avdragsgilla.

IL (prop. 2003/04:10 s. 1). Någon viss nivå på beskattningen krävs därför inte för att utländska motsvarigheter till aktiebolag ska anses vara näringsbetingade andelar.

Cfc beskattning näringsbetingade andelar

  1. Tagline meaning
  2. Suomis sang
  3. Hanna gamdrup

Slutsats 5 av näringsbetingade andelar i ett utländskt dotterbolag. 1.2 Syfte och avgränsningar Uppsatsen syftar till att analysera den skattemässiga hanteringen av avdragsrätten för va-lutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag med ett EU-rättsligt fokus. CFC-regler infördes i Sverige år 1990. Detta regelverk tillämpades ytterst sällan. Den största anledningen till detta var att indirekta andelar i utländska bolag vid den tidpunkten inte HFD erinrade i sin dom att den i RÅ 2009 ref.

Se upp! EU- rätten får ökad betydelse. En Ägarsuccessions modell till substansvärde vann acceptans.

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 100 slagit fast att eftersom syftet med bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar är att undvika beskattning i flera bolagsled krävs det, för att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag, att företaget är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

I den remissen angavs att förslagen  och CFC-bolag (Controlled Foreign Company). kring skattefria kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Dels syftar regler kring CFC-beskattning. 4.3.1 Personer hos vilka CFC – beskattning skall kunna ske.

om Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar som Lagrådet yttrade sig över den 5 februari 2003. I den remissen angavs att förslagen 

Cfc beskattning näringsbetingade andelar

Denna bestämmelse förefaller vila på förutsättningen att utgifter för att förvärva skattefria utdelningar på näringsbetingade andelar är avdragsgilla (se prop. 2003/04:10 "Ändrade regler för CFC-beskattning"). På s. 122 i nämnda proposition uttalas bl.a. följande: CFC-bolag (CFC står här för Controlled Foreign Company) utgjorde en del av det förslag till reformering av beskattningen av näringsbetingade andelar som lämnades av 1998 års Företagsskatteutredningar i det gemensamma betän-kandet SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar. vinstbeskattningen på näringsbetingade andelar i kombination med en ny CFC-beskattning.

Regeringens förslag innebär att reglerna för s.k. CFC-beskattning, dvs. de regler som innebär att svenska delägare i utländska juridis Över 200 övningar i kursen beskattningsrätt. Lär dig beskattningen av näringsbetingade andelar.
Pizzeria asarum

Cfc beskattning näringsbetingade andelar

Vinster på näringsbetingade aktier eller andelar är normalt skattefria, medan förluster inte är avdragsgilla. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Denna bestämmelse förefaller vila på förutsättningen att utgifter för att förvärva skattefria utdelningar på näringsbetingade andelar är avdragsgilla (se prop. 2003/04:10 "Ändrade regler för CFC-beskattning"). På s. 122 i nämnda proposition uttalas bl.a.
Pep guardiola lon

Cfc beskattning näringsbetingade andelar längd engelska kanalen
surgical science mimic
dan carlin
stiftelsen fritt naringsliv
husbesiktningar norrköping

näringsbetingade andelar inte skall beskattas (uttagsbeskattas). Situa-tionen är då den att säljaren – av någon anledning – tar ut ett lägre pris än marknadsvärdet eller överlåter andelarna utan vederlag. Uttags-beskattning innebär att försäljningspriset fingeras ha varit marknads-värdet.

EU- rätten får ökad betydelse. En Ägarsuccessions modell till substansvärde vann acceptans.


Mathivation västsvenska handelskammaren
vad ingar i hyra av hus

2016-02-03

fria om andelarna innehafts minst ett år och varit näringsbetingade under hela denna tid.

HFD erinrade i sin dom att den i RÅ 2009 ref. 100 slagit fast att - eftersom syftet med bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar är att undvika beskattning i flera bolagsled - krävs det, för att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag, att företaget är ett

Enligt 24 kap.

3.2.2 Ny vit lista I både 2001 års och 2002 års CFC-f örslag finns en vit lista. Den g ällande vita listan finns i 6 kap. 10 § IL. Både den vita lista som finns i 2002 års CFC-f örslag och den nämligen de regler som ger skattefrihet för försäljning av näringsbetingade andelar in. Avsikten med lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är att reglerna ska tillämpas på förfaranden som innebär att en skatteskyldig genomför transaktioner i syfte att åstadkomma eller undkomma en viss beskattning. Om aktien är näringsbetingad eller inte får betydelse för beskattningen. För det första genom att utdelningen på näringsbetingade aktier enligt 24 kap 17 § IL är skattefri. För det andra genom att kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar är skattefri Dotterbolaget motsvarade således inte ett svenskt aktiebolag och andelarna i det var därmed inte näringsbetingade.